Adres zameldowania, a czynności służbowe Policjanta

Adres zameldowania, a czynności służbowe Policjanta

1 września 2017 0 By BigLuke
Ludzie często utrudniają sobie życie, wpadając w przerażenie na widok „braku meldunku” w dowodzie osobistym. No właśnie ale co to takiego ten straszny meldunek? To nic innego jak administracyjne potwierdzenie przebywania pod danym adresem dla celów ewidencyjnych i statystycznych, relikt PRL będący już na wymarciu w Polsce i nie egzekwowany od kilku lat, coś czego nie ma w nowych dowodach osobistych i coś co z końcem 2017 roku ma zniknąć z wszystkich obowiązujących aktów pranych i przepisów.Osoba nieposiadająca meldunku wcale nie jest bezdomna i nie może przez nas być tak traktowana. Może po prostu na stałe mieszkać gdzieś indziej, nawet za granicą. Może nawet wymeldować się zaraz po naszej interwencji. Sens wpisywania w mandaty oraz notatki adresu zameldowania jest w praktyce ŻADEN i może stanowić jedynie dodatkową informację, skoro w samym mandacie jak i wszystkich zapisach Kodeksu Karnego (KK), Kodeksu Postępowania Karnego (KPK), Kodeksu Wykroczeń (KW), Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia (KPW), jest wyraźny zapis “ADRES lub MIEJSCE ZAMIESZKANIA”.

W kwestii wytycznych odnośnie legitymowania obowiązuje nas nadal rozdział 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 08.10.2015 r w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, który mówi jak ustalmy tożsamość, jak ją potwierdzamy i co wpisujemy w dokumentację.

Na podstawie paragrafu 7 wpisujemy między innymi imię i nazwisko oraz ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU (NIE ZAMELDOWANIA). W żadnych resortowych, czy poza resortowych wytycznych, nie nakłada się na nas obowiązku, sugestii, polecenia, by adres ten gdzieś potwierdzać fizycznie, porównywać z meldunkiem, czy też potwierdzać w bazie PESEL.

Co więcej art. 89 Ustawy o Dowodach Osobistych (UDO) jasno mówi gdzie wkładamy sobie meldunek ze starego (nadal obowiązującego) dowodu osobistego słowami: „adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (EULiDO) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.” Czyli tak na prawdę od 2010 w ogóle nie powinniśmy sugerować się meldunkami z samych dowodów.

Jeśli ktoś chce drążyć temat, to od 01.01.2018 znika obowiązek meldunkowy o czym mówi art 74 Ustawy o Ewidencji ludności (UEL), który informuje też, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia 01.01.2018r. Należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania definiowane przez art. 25 Kodeksu cywilnego (KC), czyli, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Jest jednak przypadek gdzie możemy skorzystać z meldunku, a mianowicie w myśl art. 38 par 2 KPW, gdy osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia wbrew obowiązkowi odmówi, podania nam adresu zamieszkania, to wszelka korespondencja wysłana na ostatni znany nam jej adres w kraju (patrz np.: adres zameldowania z bazy PESEL, lub inny adres z dowolnej bazy danych) będzie traktowana jako doręczona. Wzmianka o pouczeniu o treści tego artykułu powinna się znaleźć w każdej notatce w związku z wykroczeniem.

A samo legitymowanie powinno się w myśl tych przepisów sprowadzić do:

1.Potwierdzamy tożsamość osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami tj ustalamy cechy identyfikacyjne, które pozwalają odróżnić go od reszty społeczeństwa w dalszym postępowaniu. W przypadku dokumentu będzie to Imię Nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu którym potwierdzamy tożsamość. W przypadku oświadczenia imiona rodziców, panieńskie matki data i miejsce urodzenia osoby, oraz numer dokumentu osoby potwierdzającej dane

2.Ewentualnej informacji o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 65 KW

3.Zapisania podanego adres zamieszkania lub pobytu w dokumentacji, oraz ewentualnie dodanie adresu zameldowania, a w przypadku osoby bezdomnej adresu korespondencyjnego jeśli istnieje

Link do artykułu na PMF z komentarzami

Podstawa Prawna:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001565

2.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131

3.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602

4.Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

5.Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011061148

/BigLuke
______________

www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów