Postępowanie Mandatowe (a meldunek) for dummies

Postępowanie Mandatowe (a meldunek) for dummies

1 września 2017 2 By BigLuke

Podczas decydowania w postępowaniu mandatowym jaki typ mandatu nałożyć najważniejszy dla nas będzie art. 98 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia (KPW). Zawiera on zapis iż mandaty gotówkowe nakładamy tylko na osoby przebywające czasowo na terenie RP i te nie mające stałego miejsca zamieszkania czy pobytu. Co więcej, myśl art 98 par 3 KPW od 24.07.2014r. na wszystkich obywateli Unii Europejskiej (UE) nakładamy mandaty karne kredytowane, jeśli mają stałe miejsce zamieszkania w UE.

Patrząc na strukturę mandatu i dane sprawcy to interesują nas :IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KARANEJ, IMIĘ OJCA, NR. PESEL (LUB W PRZYPADKU BRAKU INNY IDENTYFIKACYJNY LUB NP DATA URODZENIA) potwierdzone dokumentem tożsamości osoby lub w inny sposób zgodny z naszymi przepisami. Następnie należy wpisać podany przez osobę faktyczny adres zamieszkania na terenie UE, (możemy też dopisać dodatkowy adres zameldowania jeśli posiada, ale nie jest to wymóg).

Formularz mandatu wymaga czytelnego podpisu sprawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu powinniśmy notatką służbową zgodną z wzorem anulować mandat w swojej jednostce, oraz sporządzić notatkę w sprawie o wykroczenie (tzw. „wnioch”), podobnie w przypadku gdy osoba odmówi podpisu.

I takie cztery ciekawostki o postępowaniu mandatowym:

1)W 2014 po zmianach przepisach odnośnie obywateli UE, KGP wydało ciekawą opinię (opinia prawna, nawet wydana przez Sąd Najwyższy może być jedynie zaleceniem),aby na tamtą chwilę właściwym nadal było nakładanie mandatów gotówkowych na osoby z UE, a w przypadku pewności co do stałego adresu zamieszkania w UE oraz w szczególności gdy grzywna przekracza 300 zł zasadne będzie nałożenie mandatu karnego kredytowanego.

2)Ponadto stan nietrzeźwości nie jest przesłanką ujemną do postępowania mandatowego (nie działa tu art 82 Kodeksu Cywilnego (KC)tj. wada oświadczenia woli)

3)Na osobę, która odmówiła przyjęcia mandatu karnego, nie można nawet w terminie 14 dni nałożyć go ponownie nawet jeśli wykaże wolę jego przyjęcia. Konieczne jest skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu

4)Bajką jest, że za błędnie nałożony lub niezapłacony mandat karny, odpowiedzialność finansową ponosi policjant go nakładający.

Reasumując zgodnie z art. od 95-98 KPW, postępowanie mandatowe powinno wyglądać tak:

1. Przed nałożeniem mandatu,(możemy przytoczyć osobie treść art. 65 KW), informując iż osoba ma obowiązek podać nam swój adres/miejsce zamieszkania i takie wpiszemy w mandat.

2. Jeśli osoba jest bezdomna, lub nie potrafi wskazać stałego adresu/miejsca pobytu, choć ma nawet meldunek, zasadnym jest nałożenie mandatu karnego gotówkowego lub zastosowanie trybu przyśpieszonego.

3.Jeśli osoba wskazuje stały adres/miejsce zamieszkania inne niż ma meldunek, lub meldunku nie ma, taki właśnie podany adres wpisujemy w mandat (możemy dopisać adnotacje o adresie zameldowania), a osoba się pod tym podpisuje przyjmując mandat. Nakładamy mandat kredytowany.

4. Nie musimy jeździć i potwierdzać tych adresów, nie musimy brać oświadczeń. Jedynie co potwierdzamy na podstawie przepisów to ujęte w strukturze mandatu imię nazwisko sprawcy, imię ojca i numer pesel.
No i kończąc, jak macie kolejny raz tą samą osobę na wykroczeniu, lub gdy mówi ze nie płaci i mandaty ma w dupie, to uraczcie go ładnym wnioskiem, jednym, drugim, trzecim.


Podstawa Prawna:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

 

2.Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011061148

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

/BigLuke
______________

www.nocjestnasza.pl/
Facebook.com/policemf
Strona policjantów dla policjantów